Poučení pro spotřebitele

Poučení pro spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 39/2020 Sb., v platném znění (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“)

ze strany společnosti: KLASA REALITY CZ, s.r.o., se sídlem Výšinka 901, Turnov, IČ: 07621400 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 42744, web: www.klasareality.cz (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“);

a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů ve smyslu ustanovení § 419 OZ a kteří mají zájem o uzavření zejména realitní zprostředkovatelské smlouvy (týkající se nemovitostí) s Realitním zprostředkovatelem, smlouvy o rezervaci  v souvislosti s prodejem věcí nemovitých a uhrazení rezervačního poplatku za nemovité věci s Realitním zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“ a „Zprostředkovatelská smlouva“, „Rezervační smlouva“). Zprostředkovatelská smlouva a Rezervační smlouva dále společně jen „Smlouva“.

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním zprostředkovatelem) o tom, že:

 1. Smlouva spadá pod režim OZ.
  1. Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem je zprostředkování nebo zajištění: a. prodeje nemovitých věcí nebo movitých věcí;
  2. pronájmu nemovitých věcí;
  3. podnájmu nemovitých věcí;
  4. převodu podílu ve společnosti;
  5. převodu družstevního podílu.

 

Bližší popis jednotlivých služeb poskytovaných Realitním zprostředkovatelem naleznete v sekci naše služby.

 1. Smlouvy jsou uzavírány tak, že Zájemci je na základě jeho žádosti poslán návrh Smlouvy. V návrhu Smlouvy jsou obsaženy informace rozhodné pro budoucí smluvní vztah. Návrh není pro Realitního zprostředkovatele ani Zájemce závazný a je předmětem jednání mezi oběma stranami. Zájemci ze skutečnosti, že si vyžádá návrh Smlouvy, neplynou žádné povinnosti vůči Realitnímu zprostředkovateli.
 2. Předmět Smlouvy bude nabízen za cenu uvedenou ve Smlouvě (tj. za odsouhlasenou cenu).
 3. Cena služby (dále jen „Provize“) bude dohodnuta v konkrétní Smlouvě. K Provizi bude vždy připočteno DPH, kdy stávající sazba DPH činí 21 % ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tzn., že Zájemce je povinen uhradit Realitnímu zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak DPH vypočtené z této Provize, a to od chvíle kdy se KLASA REALITY CZ, s.r.o stane plátcem DPH.